pedagogisch klimaat >

De school wil een plaats zijn waar rust, regelmaat en veiligheid is. Dit heeft een kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Op school zijn regels, waar een ieder zich aan moet houden. De school is een onderwijsinstituut, maar ook een leefgemeenschap, waar je als kind deel van uit maakt en waar iedereen elkaar respecteert. In de omgang met leerlingen, ouders en teamleden moet zorgvuldig gehandeld worden. Er dient gelet te worden op uitingen in woord, gebaar of daad die door anderen als kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden. Ieder teamlid verplicht zich om in situaties waarin hij/zij een vorm van ongewenst gedrag constateert, dit te bespreken met de directie en/of de vertrouwenspersoon.

Gedragsregels:

• Tot en met groep 4 kunnen we kinderen op schoot nemen. Het ‘troosten’ van kinderen door bijv. een arm om het kind heen te slaan, kan in alle groepen plaats vinden.

• We helpen indien nodig de kinderen in de onderbouw bij gymnastiek met aan- en uitkleden.

• We kunnen voor en na de gymles de kleedkamers binnenlopen om de nodige controle uit te oefenen.

• We nemen als leerkracht geen kinderen mee naar het eigen huis. Dit kan alleen in overleg met de ouders en/of in groepsverband.

• Wij tolereren geen toespelingen die racistisch, seksueel getint of vernederend zijn.

• We zorgen er voor dat leerling en leerkracht goed zichtbaar zijn voor anderen in het schoolgebouw.

• We gaan respectvol met elkaar om.

• Ongewenst lichamelijk contact wordt niet getolereerd.

 

Schoolregels

Pestprotocol

De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders