Skip to main content

Leerlingondersteuning

De ontwikkeling van onze leerlingen wordt goed in de gaten gehouden. We monitoren of de leerstof wordt begrepen en waar een kind mogelijk extra hulp of uitdaging nodig heeft. Elke leerling is anders en heeft een eigen werktempo, talenten en onderwijsbehoeften.

Op De Viergang hebben we oog voor deze verschillen en spelen we erop in. Elk leerjaar maakt de leerkracht streefdoelen die de leerlingen aan het einde van het schooljaar moeten beheersen. De vorderingen worden in de gaten gehouden zodat aanbod en instructie hierop kunnen worden aangepast. We maken gebruik van CITO-toetsen en houden de ontwikkeling bij in ParnasSys.

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op onderwijs dat bij hem of haar past. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op cognitief, sociaal-emotioneel of motorisch gebied. Op onze school werken een intern begeleider, gedragsspecialist en onderwijsassistenten. Zij kunnen kinderen extra aandacht en begeleiding geven. Als dit niet voldoende blijkt kunnen we externe hulp inschakelen waarbij goed wordt gekeken naar de behoeften en eventuele uitdagingen die er zijn. Natuurlijk betrekken we hier ook jullie als ouders bij en stemmen we goed af welke ondersteuning er nodig is.

Begaafde leerlingen

Voor sommige leerlingen is het reguliere aanbod niet voldoende. Zij hebben behoefte aan meer uitdaging en verdieping. We passen dit deels toe tijdens de lessen door extra opdrachten of verdieping aan te bieden. Is dat niet voldoende? Dan kijken we samen met de ouders of de leerling terecht kan in de bovenschoolse klas Kaleidoscope. Een dagdeel per week krijgen de kinderen daar in een kleinere groep extra verdiepende opdrachten aangeboden. Zo worden ze uitgedaagd op hun eigen niveau en stimuleren we hen dieper over de stof na te denken.

KanVas

De cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen worden bijgehouden in ParnasSys. Omdat we op De Viergang de sociale en emotionele ontwikkeling net zo belangrijk vinden, houden we ook deze goed in de gaten in het systeem KanVas. Het systeem laat zien welke vaardigheden extra aandacht verdienen van zowel leerkracht als ouders. We maken gebruik van vragenlijsten die ook door de leerlingen zelf worden ingevuld. Hierdoor zijn de kinderen ook zelf verantwoordelijk voor hun doelen en worden ze betrokken in de manier waarop ze deze kunnen bereiken.

 

Wanneer het binnen onze basisondersteuning niet lukt om de leerling te begeleiden nemen wij, in overleg met ouders, contact op met het Team Passend Onderwijs. Het TPO is een bovenschools team met professionals die ons kunnen adviseren en ondersteunen in het aanbod en in aanpak. Meer informatie over het TPO is te vinden onder de onderstaande knop. 

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft weer hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen een school is georganiseerd. Wettelijk is vastgesteld dat het schoolondersteuningsprofiel een document is, waarin de school de taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs vastlegt.

In dit schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij de wijze waarop de binnen de regio vastgestelde basisondersteuning wordt vormgegeven. Daarnaast wordt beschreven welke extra ondersteuning wij leerlingen bieden of kunnen bieden.