voorwoord

De oudercommissie is een vertegenwoordiging van ouders van wie een kind op De Viergang zit. De oudercommissie is een afspiegeling van de schoolbevolking.

Je kunt lid worden van de oudercommissie, door te reageren wanneer hier (meestal via de nieuwsbrief) een oproep voor wordt gedaan. Wanneer er meerdere kandidaten zijn, zal er gestemd worden. De oudercommissie kent een klankbordgroep en een praktische groep. De (afvaardiging van de) oudercommissie heeft gezamenlijke vergadermomenten met de medezeggenschapsraad (MR).

Wat doet de oudercommissie?
Zij vergroot de betrokkenheid van ouders, zodat de school optimaal kan functioneren. De oudercommissie (klankbordgroep) bespreekt samen met de MR zaken die leven onder de ouders. Ze vergadert ongeveer vier keer per jaar over zaken die met de school te maken hebben. Zij geeft adviezen aan de directie en de MR over zaken die het reilen en zeilen binnen school aangaan en heeft daarmee een klankbordfunctie. Ouders kunnen altijd contact opnemen met de oudercommissie over algemene zaken. Als het onderwerp leerlingbreed speelt, wordt het besproken in de gezamenlijke vergadering van de MR en de oudercommissie.

Ouderbijdragen
De oudercommissie (praktisch) beheert samen met de directie de ouderbijdragen. Deze taak is door de MR gedelegeerd aan de (penningmeester van de) oudercommissie. Een keer per jaar ontvangen ouders een verzoek om de ouderbijdrage te betalen. Deze ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten die niet tot het onderwijspro­gramma behoren. De oudercommissie (praktisch) organiseert samen met het team de vieringen (sint, Kerst, Pasen), feesten (plein, verjaardagen leerkrachten) en sport­dagen.

De schoolraad van De Viergang functioneert zoals hierboven en in de SCOPE gids omschreven, alleen wordt de praktische invulling, zoals het organiseren van allerlei activiteiten voor kinderen op onze school, ingevuld door de oudercommissie.

De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders