voorwoord

De medezeggenschapsraad (MR) is aan de school verbonden om de belangen van het personeel, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De Wet Medezeggenschap Onderwijs geeft de Medezeggenschapsraad op school een sterkere positie. Dit is nodig, omdat de overheid belangrijke beslissingen steeds meer aan de scholen zelf overlaat. De MR houdt zich actief met het school – en bestuursbeleid bezig. Zij kan de schoolleiding gevraagd of ongevraagd adviseren. Daarnaast heeft de MR een instemmingsbevoegdheid bij verschillende schoolzaken (b.v. vaststellen of wijzigen van het schoolplan). De locatieleider van de school is als adviseur van de raad regelmatig op vergaderingen aanwezig. Daarnaast heeft de MR gezamenlijk vergadermomenten met de schoolraad.

Uit de medezeggenschapsraden van alle bij de stichting (SCOPE) aangesloten basisscholen is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Zaken waarvoor instemming of advies gevraagd wordt, komen o.a. via het bestuur van de SCOPE scholengroep de GMR binnen, worden binnen de MR besproken en zo weer via de GMR doorgegeven aan het bestuur. Hierbij kunt u denken aan zaken als personeelsbeleid, arbeidsomstandighedenbeleid en het vakantierooster. Jaarlijks worden de ouders d.m.v. een jaarverslag op de hoogte gehouden van de activiteiten van de MR.

Op De Viergang bestaat de MR uit 4 personen, te weten twee ouders en twee leerkrachten. De MR-vergaderingen zijn openbaar, dat wil zeggen dat u van harte welkom bent! De agenda en de notulen van de MR-vergaderingen worden geplaatst op de website van de school en op het informatiebord in de school.

De MR is bereikbaar via het e-mailadres: mrdeviergang@scopescholen.nl

De Viergang
Jacob van Damstraat 24
2445 AE Aarlanderveen
T 0172 - 574 173 / 523 003
deviergang@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders